Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Η εταιρεία Αναγνώστου Δ & ΣΙΑ Ε.Ε. διαθέτει Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία η οποία καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στα έργα και τις δραστηριότητές της. Τηρούμε τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια με σκοπό να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 καθώς και την οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (οδηγία 89/391 ΕΟΚ)

Η Ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας να διασφαλίζουμε την υγεία και την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων μας και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου εργασίας. Μέσα από την εκπαίδευση και την επικοινωνία, δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να καλλιεργούν ένα εργασιακό περιβάλλον και μία κουλτούρα χωρίς ατυχή περιστατικά και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ιατρός εργασίας

Υπάρχει γιατρός εργασίας που διενεργεί τακτικές ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό και επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος υγείας προκύψει στον εργασιακό χώρο.

Τεχνικός ασφαλείας

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Πριν την έναρξη της εργασίας τους, όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και υγείας καθώς και για τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία αφορούν στην εργασία τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν συστηματικά ενημερώσεις σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και γίνεται συνεχής αναγνώριση και επαναξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες ενώ λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την εργασία στην οποία απασχολούνται ώστε να διασφαλίζονται μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμοί ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους χώρους ανάπαυσης, υγιεινής και Α’ Βοηθειών.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες αναφοράς και παρακολούθησης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας.

Συνθήκες διαβίωσης

Οι χώροι διαμονής, όπου και όταν αυτοί παρέχονται σε εργαζομένους , τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, και ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων για προσωπικό χώρο και ιδιωτικότητα.

Η εταιρεία παρέχει διατροφή (ένα γεύμα) στις εγκαταστάσεις των εργοταξίων της σε συνεργασία με τοπική εταιρεία catering.

Διαχείριση κινδύνων ατυχημάτων

Είμαστε προσηλωμένοι να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στα εργοτάξιά μας αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Έτσι υπάρχει μισθωμένο λεωφορείο που μεταφέρει καθημερινά τους εργαζόμενους στο εργοτάξιό μας στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ενσωματώνουμε την ασφάλεια στις καθημερινές μας λειτουργίες σε κάθε επίπεδο και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Φυσική Ασφάλεια εγκαταστάσεων και εργαζομένων

Η Εταιρεία θωρακίζει με τεχνικά μέσα την περιμετρική ασφάλεια των εγκαταστάσεων από εξωτερικές απειλές διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη εργασία εργαζομένων στον χώρο τους χωρίς ανεπιθύμητες εξωτερικές παρεμβάσεις.

Πρώτες βοήθειες

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα κυτία με υλικά πρώτων βοηθειών, ενώ συχνά πραγματοποιούνται μαθήματα πρώτων βοηθειών στο προσωπικό από επαγγελματίες διασώστες.

Πυρασφάλεια

Η Εταιρεία μας έχει πιστοποιημένο εξοπλισμό ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικούς κρουνούς, πυροκουβέρτες κλπ.) που συντηρείται και επιθεωρείται τακτικά από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

Εκπαίδευση

Η Εταιρεία κάθε χρόνο, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους ώστε όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε έργα της, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την παρούσα Πολιτική.

Έκτακτη ανάγκη – εκκένωση

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ.) όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, υπάρχει σχέδιο εκκένωσης κι έχει οριστεί σημείο συγκέντρωσης και υπεύθυνος εκκένωσης του χώρου.