Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια

Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια

Η εταιρεία Αναγνώστου αναλαμβάνει κατευθείαν ως κύριος εργολάβος έργα εγκατάστασης μηχανημάτων, βελτίωσης, επισκευής και συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού χημικών βιομηχανιών, πετροχημικών, διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ελλάδα.

Οι δεξαμενές καυσίμων-χημικών διαφόρων μορφών-διατάξεων και συστημάτων φορτοεκφόρτωσης ανήκουν στον ευρύ τομέα κατασκευών της Αναγνώστου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μακροχρόνια δραστηριοποίηση της εταιρείας, ως ανάδοχος εγκαταστάσεων στις βιομηχανίες χημικών προϊόντων και πετρελαιοειδών, είχε ως αναγκαία την παράλληλη δραστηριοποίηση στη Μελέτη (Design), Προκατασκευή (Prefabrication) και Εγκατάσταση (Erection) σωληνώσεων διακίνησης ρευστών (υγρών και αερίων).

Η μελέτη και εγκατάσταση των σωληνώσεων πραγματοποιείται με βάση τα σχετικά διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

 
             

Σχετικά Έργα