Περιβαλλοντική Πολιτική

Η περιβαλλοντική μας πολιτική

Η βιωσιμότητα είναι μία από τις θεμελιώδεις πολιτικές μας. Η εταιρεία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ακριβείας μηχανουργικής και μεταλλικής κατασκευής που είναι περιβαλλοντικά φιλικές και βιώσιμες, πρακτικές και οικονομικά αποδοτικές.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος, τηρούμε τους κανονισμούς και τη νομοθεσία για το περιβάλλον και μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας.

Λόγω της ποικίλης φύσης των εργασιών μας, οι προτεραιότητες αλλάζουν συνεχώς, και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά και τεχνικά μέσα από εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να παράγουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην μέγιστη δυνατή ποιότητα με τα απαραίτητα υλικά.

Συνειδητοποιώντας τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, η Αναγνώστου Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε εξοπλισμό και διαδικασίες που βελτιώνουν την απόδοση, μειώνουν το κόστος λειτουργίας και την κατανάλωση ενέργειας.

Στοχεύουμε μόνιμα στη μείωση της παραγωγής ρύπων στο νερό, τη γη και τον αέρα καθώς και στην ενεργή αναζήτηση νέων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών που βοηθούν στη διαδικασία παραγωγής.

Όλα τα υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούμε στον χώρο παραγωγής μας είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για φιλικές περιβαλλοντικές διαδικασίες και πρακτικές.

Οι περιβαλλοντικοί μας στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

  • Τήρησης όλων των σχετικών κανονισμών που αφορούν τα απόβλητα και την συνετή περιβαλλοντική διαχείριση.
  • Ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων, επανάχρησης και ανακύκλωσης όπου είναι δυνατό, και με αυτό τον τρόπο μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
  • Λήψης εύλογων και πρακτικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών θορύβου από τις δραστηριότητές μας.
  • Ενεργής ενθάρρυνσης των εργαζομένων μας για προτάσεις σχετικά με τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις.
  • Διασφάλισης ότι κάθε εργαζόμενος έχει επίγνωση της σημασίας του ατομικού του ρόλου στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Διασφάλισης ότι οι προμηθευτές και οι εργολάβοι μας πληρούν τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα.
  • Ακρόασης και ανταπόκρισης στα σχόλια που παρέχουν οι πελάτες μας για περιβαλλοντικά θέματα.
  • Κριτικής αναθεώρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Τοπική κοινωνία

Η Εταιρεία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, υλοποιεί τα έργα με απόλυτο σεβασμό σε αυτές και διαβουλεύεται με τους τοπικούς φορείς σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό τυχόν επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αύξησης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η εταιρεία μας έχει τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη των εγκαταστάσεών της, με ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering) ισχύος 60kWh.

Στα 30 στρέμματα των εγκαταστάσεών της έχουν φυτευτεί δεκάδες αειθαλή και οπωροφόρα δέντρα, ανεμοφράκτες και φυτά, καθώς και κήπος λαχανικών, αυξάνοντας την πράσινη κάλυψη και δημιουργώντας έναν ευχάριστο περιβάλλοντα χώρο μέσα από τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Στους χώρους αυτούς χρησιμοποιεί σύστημα ποτίσματος με σταγόνα (micro drip) μειώνοντας σημαντικά τη σπατάλη υδάτινων πόρων.