Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Αναγνώστου Δ. & ΣΙΑ ΕΕ

Είναι θεμελιώδες δικαίωμα των φυσικών προσώπων η προστασία της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και του άρθρου 16, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2018, δε, ισχύει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» γίνεται αναφορά σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ύψος μισθού, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κλπ οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.
Η εταιρεία ́ ́Αναγνώστου Δ. & ΣΙΑ ΕΕ ́ ́ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Έτσι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς και όπου αυτό απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρείας επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Χρονική διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων όσο ισχύουν οι λόγοι (φορολογικοί, ασφαλιστικοί κλπ) για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όσο ορίζεται από έννομη υποχρέωση ή προστασία συμφερόντων της εταιρείας από σχετική νομική διάταξη.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων καταστρέφονται ή διαγράφονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όταν δεν απαιτείται πια η διατήρησή τους για την εκπλήρωση των σκοπών που αρχικά συλλέχθηκαν.

Δικαιώματα φυσικού προσώπου

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάκτησης, διόρθωσης, αμφισβήτησης, του περιορισμού ή της διαγραφής προσωπικών δεδομένων τους ή ακόμη και της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.