Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Θεμελιώδης αρχή για την εταιρεία μας είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σεβασμός αυτός βασίζεται στις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Σε περίπτωση εντοπισμού παραβίασης ανθρωπίνου δικαιώματος, η εταιρεία δεσμεύεται για την άμεση παρέμβαση και την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου.

Συνθήκες Εργασίας

Πρόσληψη

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις της εργασίας τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με βάση την εθνική νομοθεσία και λαμβάνουν τη σύμβαση εργασίας τους.

Ώρες Εργασίας

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες εργατικούς νόμους περί ωρών εργασίας και υπερωριακής απασχόλησης και διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απέχουν από την εργασία τους τουλάχιστον 1 ημέρα την εβδομάδα.

Το καθημερινό ωράριο εργασίας και τα νόμιμα διαλείμματα ανακοινώνονται στους εργαζόμενους έγκαιρα και μπορούν να μεταβληθούν μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και Εταιρείας, όταν αυτό είναι εφικτό.

Απαγορεύεται ρητά κάθε είδους παράνομης εργασίας.

Άδειες και άλλες παροχές

Η εταιρεία σέβεται και εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τις προβλεπόμενες άδειες (άδεια μητρότητας-πατρότητας, ετήσια κανονική άδεια, γάμου κλπ).

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ανάπαυσης, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα διαλείμματά τους οι εργαζόμενοι.

Αμοιβές

Η Εταιρεία σέβεται την εθνική νομοθεσία περί κατώτατου μισθού και προσφέρει αμοιβές που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι αμείβονται εγκαίρως και σε τακτική βάση, απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό με αναλυτική περιγραφή της αμοιβής, υπερωριών και κρατήσεων.

Οι εργαζόμενοι αμείβονται εξ’ ίσου για ίδια εργασία, ανεξάρτητα της φυλής, φύλου, χρώματος, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων.

Σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης η Εταιρεία τηρεί την εθνική νομοθεσία περί νόμιμης αποζημίωσης του εργαζομένου.

Δικαίωμα συμμετοχής σε σωματεία εργαζομένων.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε εργατικά σωματεία χωρίς κανένα εκφοβισμό ή παρενόχληση. Η εταιρεία επιθυμεί την ανάπτυξη εποικοδομητικού διάλογου με τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων με αμοιβαία οφέλη και για τα δύο μέρη.

Λεκτική – σωματική βία

Η Εταιρεία αποδοκιμάζει κάθε μορφή σωματικής βίας, λεκτικού – ηθικού – ψυχολογικού υποβιβασμού (mobbing), σεξουαλικής παρενόχλησης, μειωτικής συμπεριφοράς της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, καθώς επίσης απειλών ή εκφοβισμών στον χώρο εργασίας. Οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί, ο εργαζόμενος-θύμα, το αναφέρει στον Υπεύθυνο Προσωπικού της Εταιρείας, ενώ μπορεί να ενημερώσει το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων που ανήκει καθώς και το τοπικό Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και να αποτρέψει την αλλοίωση, απώλεια, καταστροφή τους, αλλά και τη διαρροή τους σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.