Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας

Εσωτερικός κανονισμός εργασίας Αναγνώστου Δ.&ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1. Σκοπός

1. Σκοπός του Κανονισμού είναι να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του προσωπικού της και να προάγει την αρμονική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και της Εταιρίας.
2. Ο παρών Κανονισμός αποτελεί συμπλήρωση της ατομικής σύμβασης εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας και ρυθμίζει τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους ή και από τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
3. Η ρύθμιση κάθε θέματος που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας μέσα στα όρια των νόμων και των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
4. Η διεύθυνση και ο έλεγχος των εργασιών, η εσωτερική οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζονται αποκλειστικά από την Διοίκηση της Εταιρίας. Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά, μέσα στα όρια του νόμου, τον καθορισμό, την προσαρμογή της οργάνωσης με βάση τις ανάγκες της Εταιρίας, την επέκταση, την περικοπή ή παύση δραστηριοτήτων, την ίδρυση νέων ή την κατάργηση θέσεων εργασίας, τμημάτων ή συστημάτων, τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών, την εξέλιξή του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 2. Προσωπικό – Πεδίο Υπαγωγής

Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της Εταιρίας εκτός από ειδικούς συνεργάτες ή επαγγελματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εργολαβίας ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3. Τοποθετήσεις – Καθήκοντα

Η Εταιρία μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες της, και μέσα στα πλαίσια του νόμου και της ατομικής σύμβασης εργασίας να τοποθετεί σε θέσεις και να αναθέτει καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, καθώς και να μεταβάλλει τα καθήκοντα αυτά, κατά την διακριτική της ευχέρεια.

ΑΡΘΡΟ 4. Προσλήψεις προσωπικού

1. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας. Οι συμβάσεις εργασίας καταρτίζονται εγγράφως και γνωστοποιούνται στους εργαζομένους.
2. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την Εταιρεία και ενημερώνονται για τα βασικά στοιχεία πρόσληψής τους (θέση, ημερομηνία πρόσληψης, αντιμισθία, τόπος εργασίας κλπ) με την έγγραφη σύμβαση εργασίας. Κάθε προσλαμβανόμενος οφείλει, με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του, να λαμβάνει και γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5. Αποδοχές του Προσωπικού

1. Οι ελάχιστες υποχρεωτικές αποδοχές του προσωπικού είναι εκείνες που καθορίζονται εκάστοτε από τους νόμους του κράτους.
2. Οι τακτικές συμβατικές αποδοχές (συμβατικός μισθός) του προσωπικού συμφωνούνται μεταξύ Εταιρίας και εργαζομένου και δεν μπορεί να είναι κατώτερες του συνόλου των εκάστοτε νόμιμων αποδοχών που ισχύουν και δεσμεύουν την Εταιρία εκ του νόμου, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των Διαιτητικών αποφάσεων και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που έχει ισχύ νόμου.
3. Τρόπος πληρωμής. Η εταιρία καταβάλει στο τέλος του πρώτου 15νθήμερου του μήνα προκαταβολή του μισθού και στο τέλος του μήνα γίνεται η εκκαθάριση. Οι ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής όλου του τρέχοντος 6μήνου αναρτώνται σε κεντρικό και εμφανές σημείο των εγκαταστάσεων της Εταιρίας. Τα ποσά κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 6. Καθήκοντα Εργαζομένων

1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι επιμελείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, να προστατεύουν και να προάγουν τα συμφέροντα της Εταιρίας. Υποχρεούνται να φορούν εξοπλισμό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (κράνος, γιλέκο, γάντια, ιμάντες κλπ) όπως ορίζεται καθημερινά από τον υπεύθυνό τους και ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους.
2. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται στην εργασία τους στην καθορισμένη ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού, να τηρούν αυστηρά το ωράριο εργασίας, να μην απασχολούνται κατά την διάρκεια του ωραρίου τους σε εργασίες άσχετες με αυτές που τους έχουν ανατεθεί και να μην εγκαταλείπουν τη θέση τους παρά μόνο ύστερα από σχετική άδεια του υπευθύνου τους.
3. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε κανόνων και αποφάσεων της Εταιρίας και να υπογράφουν το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που έχει διάρκεια 3 ετών.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και εντολές των υπευθύνων τους.
4. Απαγορεύεται στους εργαζομένους να κάνουν δημόσιες δηλώσεις επ’ ονόματι της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Διοίκησης.
5. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγείας, υγιεινής και ασφάλειας, να αποφεύγουν την ρύπανση των χώρων εργασίας και των κοινοχρήστων χώρων και να επισημαίνουν στους υπευθύνους τους κάθε γεγονός που είναι αντίθετο προς τους παραπάνω κανόνες. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας. Επίσης απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και η χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της εργασίας.
6. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν παράπονα/ αιτήματα προς την Εταιρία. Αυτό γίνεται ιεραρχικά, δηλαδή προς τον άμεσο υπεύθυνό τους. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο ανωτέρω υπεύθυνος δεν απαντήσει ή η απάντηση του κριθεί μη ικανοποιητική από τον υπάλληλο, τότε αυτός δικαιούται να απευθυνθεί εγγράφως στη Διοίκηση της Εταιρίας.
7. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως κάθε αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας τους, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των αριθμών τηλεφώνου τους, όπως και κάθε γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την εργασιακή ή/ και μισθολογική τους σχέση με την Εταιρεία. Η Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις παραπάνω μεταβολές μόνο μετά από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους από τον εργαζόμενο. Κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει αναδρομικά δικαιώματα που στηρίζονται σε στοιχεία που δεν είχε γνωστοποιήσει αποδεδειγμένα.

ΑΡΘΡΟ 7. Άδειες – απουσίες

1. Οι κανονικές άδειες που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία δίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του Εργαζόμενου ή με τη Διοίκηση, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα σε ειδικό έντυπο της Εταιρίας.
2. Σε περίπτωση κωλύματος των εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους, χωρίς να υπάρχει συμφωνημένη άδεια απουσίας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη του ωραρίου τους, τον υπεύθυνό τους ή την εταιρία σχετικά με τον λόγο και την εκτιμώμενη διάρκεια της απουσίας τους. Η μη έγκαιρη ειδοποίηση και η αδικαιολόγητη απουσία αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα. Σε περίπτωση που η απουσία του εργαζομένου κριθεί ως αδικαιολόγητη, η Εταιρία, μεταξύ άλλων, δικαιούται να περικόψει τις αντίστοιχες αποδοχές.
3. Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας, ο εργαζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρία άμεσα, να ενημερώσει για τη διάρκεια απουσίας του και να προσκομίσει απαραίτητα ιατρική γνωμάτευση.
Εάν η ασθένεια συνεχιστεί, θα πρέπει ο εργαζόμενος να ενημερώσει την Εταιρία για την αναγγελία της παράτασης, τη νέα της διάρκεια και να λάβει πρόσθετη Ιατρική Γνωμάτευση που θα παραδώσει στην Εταιρία.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρία έχει δικαίωμα να ελέγχει, με γιατρούς της επιλογής της, την κατάσταση υγείας του ασθενούς εργαζόμενου και ότι, η μη έγκαιρη δήλωση της ασθένειας, ή η ψευδής αναγγελία ασθενείας, θεωρούνται σαν αδικαιολόγητη απουσία και αποτελούν παραπτώματα που ελέγχονται με αυστηρότητα.

ΑΡΘΡΟ 8. Υποχρεώσεις της Εταιρίας

1. Η Εταιρία οφείλει να εξασφαλίζει συνθήκες σεβασμού της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας των εργαζομένων κατά την εργασία τους.
2. Η Εταιρία οφείλει να μεριμνά ώστε οι ιεραρχικά ανώτεροι να φροντίζουν για την εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων των υφισταμένων τους.
3. Η Εταιρία σεβόμενη τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, στον οποίο περιλαμβάνονται έγγραφα, πληροφορίες, σχετικά με την εργασιακή του κατάσταση (σύμβαση εργασίας, τροποποιήσεις, προαγωγές, αμοιβές, άδειες, ασθένειες, απουσίες, βιογραφικό, φωτογραφία, στοιχεία ταυτότητας, πιστοποιητικά, προϋπηρεσία, δελτία αξιολόγησης, πειθαρχικές κυρώσεις, στοιχεία σχετικά με τη λήξη ή λύση της απασχόλησής τους κ.λ.π.). Ο εργαζόμενος δικαιούται οποτεδήποτε μετά από αίτησή του να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων του φακέλου του, ο οποίος όμως αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας.
4. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΄΄πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων΄΄ της Εταιρίας.
5. Η συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζομένων είναι συνταγματικό δικαίωμά τους και ασκείται ελεύθερα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
6. Η Εταιρία πρέπει να λαμβάνει τα εκάστοτε απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων όπως περιγράφεται στην ΄΄πολιτική υγείας και ασφάλειας΄΄ της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9. Αξιολόγηση των εργαζομένων

1. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει κριτηρίων και μεθόδων που καθορίζονται από την Εταιρία ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την κατηγορία προσωπικού στην οποία βρίσκεται ο εργαζόμενος.
2. Διενεργείται από τον άμεσο υπεύθυνο του εργαζομένου και ο εργαζόμενος λαμβάνει γνώση και αντίγραφο της αξιολόγησης και μπορεί να παραθέτει εγγράφως τυχόν σχόλιά του.

ΑΡΘΡΟ 10. Ωράριο εργασίας

1. Η Εταιρία δικαιούται να καθορίζει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες της, εντός πάντα των νομικών πλαισίων. Η Εταιρία, ανάλογα με τις ανάγκες της, μπορεί να ορίζει για όλους ή για κατηγορίες εργαζομένων της οποιαδήποτε μορφή ελαστικού ωραρίου ή ωραρίου κατά βάρδιες και να το μετατρέπει ή να το καταργεί, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
2. Υπερωριακή εργασία ή υπερεργασία απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11. Μετακινήσεις προσωπικού

1. Η Εταιρία δικαιούται να μεταβάλλει τον τόπο απασχόλησης των εργαζομένων στα διάφορα εργοτάξια ή εγκαταστάσεις, ήδη υπάρχοντα ή τα οποία θα δημιουργηθούν μελλοντικά, της Εταιρίας ή τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της. Οι ανωτέρω μεταβολές του τόπου απασχόλησης των εργαζομένων επιτρέπονται εφόσον δεν συνιστούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των ατομικών όρων εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Η Εταιρία υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο σε περίπτωση μεταβολής του τόπου απασχόλησής του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσει τυχόν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες εκκρεμότητες.
3. Η Εταιρία μπορεί, για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, να αποστέλλει εκτάκτως και προσωρινώς εργαζομένους εκτός του συνήθους και συμφωνημένου τόπου εργασίας τους. Σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζομένου εκτός έδρας, ο εργαζόμενος δικαιούται τις παροχές που προβλέπει η εργατική νομοθεσία ή τυχόν ευνοϊκότερη ρύθμιση εκ μέρους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12. Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχική διαδικασία

1. Ως πειθαρχικό παράπτωμα, που επιφέρει πειθαρχική ποινή, θεωρείται η παράβαση των καθηκόντων των εργαζομένων, όπως περιγράφονται κατωτέρω και κάθε πράξη ή παράλειψη του εργαζομένου, που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρίας και να μειώσει το κύρος της.
2. Ενδεικτικά, στα πειθαρχικά παραπτώματα περιλαμβάνονται και τα εξής :
▪ Αγενής ή απρεπής συμπεριφορά προς τους υπευθύνους, τους συναδέλφους, ή τους πελάτες.
▪ Μη τήρηση των κανόνων και των οδηγιών της Εταιρίας και του παρόντος Κανονισμού.
▪ Η αυθαίρετη απουσία, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία, η έξοδος από την Εταιρία χωρίς κατάλληλη άδεια από τον υπεύθυνο, η αποχώρηση από την εργασία νωρίτερα από την κανονική ώρα, η μη έγκαιρη ενημέρωση για αδυναμία προσέλευσης στην εργασία, η μη τήρηση των διαδικασιών των σχετικών με τις άδειες.
▪ Εκτέλεση κατά τις εργάσιμες ώρες οποιασδήποτε άλλης εργασίας, ή άλλης απασχόλησης, που δεν έχει σχέση με την Εταιρία.
▪ Η απείθεια προς τις εντολές των προϊστάμενων, η άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας. .
▪ Η φθορά εργαλείων ή μηχανημάτων ή οχημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία λόγω κακής χρήσης και η αμέλεια για τη φύλαξη ή συντήρησή τους.
3. Προβλέπονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές :
▪ Προφορική ή γραπτή επίπληξη
▪ Πρόστιμο μέχρι 15 ημέρες
4. Οι Πειθαρχικές Ποινές πρέπει να επιβάλλονται με αιτιολογημένη έγγραφη απόφαση και με την ακόλουθη διαδικασία:
▪ Αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των εργαζομένων είναι οι υπεύθυνοι του εργαζόμενου και η Διοίκηση της Εταιρίας.
▪ Στον υπηρεσιακό φάκελο του εργαζομένου γίνεται μνεία κάθε επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής.
5. Σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων, άσχετα αν επιβλήθηκε κάποια ποινή, η Εταιρία δικαιούται να ασκήσει περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο νομικό της δικαίωμα σε συνάρτηση με αυτές, όπως καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 13. Λύση της Εργασιακής Σχέσης

Όλες οι εργασιακές συμβάσεις λήγουν ή μπορούν να καταγγελθούν κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, μπορεί οποτεδήποτε να συμφωνηθεί η λύση, κοινή συναινέσει, της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 14. Ισχύς και τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί συμπλήρωση της ατομικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία και θα είναι αναρτημένος σε σημείο εμφανές και προσιτό για τους εργαζόμενους, όπως και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Έλαβα γνώση.

Υπογραφή: