Κατασκευή και Ανέγερση

Κατασκευή & Ανέγερση

Διαθέτοντας εξειδικευμένους και έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, αναλαμβάνουμε αφενός τη μελέτη, αφετέρου την κατασκευή και την ανέγερση μεταλλικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή περιλαμβάνει κτίρια βιομηχανικά, ως αναγκαία υποδομή εγκατάστασης μηχανημάτων, είτε ανεξάρτητα σύμμικτα μεταλλικά κτίρια.

Ως ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, αναλαμβάνουμε όλα τα ακόλουθα στάδια πραγμάτωσης ενός κατασκευαστικού βιομηχανικού έργου

 • Μελέτη Διεργασιών: Εκτίμηση εγκυρότητας του διεργασιών βάση των ισχυουσών κανονισμών και αναγκών. Δημιουργούνται συνθήκες χρήσης διαθέσιμου εξοπλισμού, των υλικών και το κόστος αγοράς.
 • Προμήθεια Υλικών: Καθορίζονται τα αναγκαία υλικά καθώς και το απαιτούμενο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
 • Προ-κατασκευή: Ερευνώνται στον πραγματικό χώρο οι υπάρχουσες συνθήκες και υπολογίζονται οι απροσδόκητες καταστάσεις και οι περιβαλλοντολογικές προσκλήσεις.
 • Κατασκευή - Εκτέλεση: Δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, θέσπιση προγραμμάτων και ρύθμιση ασφάλειας.
 • Απόδοση & Ορθή Λειτουργία: Ελέγχονται τα συστήματα και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων ως προς την ορθή λειτουργία. Εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη για την λειτουργία και συντήρηση
 • Παράδοση έργου: Ολοκλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης έργου. Παράδοση έργου σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, παροχή εγγυήσεων.

 • Η εταιρεία Αναγνώστου συγκεντρώνει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών και γενικών κατασκευών στον ελληνικό και διεθνή χώρο της βιομηχανίας. Ενδεικτικά, τα κυριότερα είδη κατασκευών της εταιρείας μας είναι:

  Βιομηχανικοί Λέβητες (Boilers)
  Δεξαμενές (Tanks) (σύμφωνα με API)
  Αποθηκευτικές Δεξαμενές (Storage Tanks) (κοινού χάλυβα και INOX)
  Μεταφερόμενες Δεξαμενές (Mobil Tanks)
  Αντιδραστήρες Χημικών Βιομηχανιών (Reactors)
  Πύργοι Χημικών Βιομηχανιών (Towers)
  Κυκλώνες και Αγωγούς Αερίων (Cyclons & Ducts)
  Σωληνώσεις (Piping) (κοινού χάλυβα και INOX)
  Δοχεία Πιέσεως (Pressure Vessels) σύμφωνα με PED, ASME
  Εναλλάκτες (Exchangers) κοινού χάλυβα και INOX
  Μεταφορικές Ταινίες (Conveyors)
  Αναβατόρια (Elevators)
  Θυροφράγματα Υδροηλεκτρικών Σταθμών
  Αγωγοί και Καμινάδες Θερμοηλεκτρικών Σταθμών
  Κατασκευή και Εγκατάσταση Λιμενικών Γερανών και Λιμενικών Έργων
  Κατασκευή και Εγκατάσταση Αιολικών Ανεμογεννητριών
  Κατασκευή και Ανέγερση Μεταλλικών Κτιρίων και Οικοδομικών Έργων
  Κατασκευή και Ανέγερση Μεταλλικών Ταινιογεφυρών και Σωληνογεφυρών
  Κατασκευή Σύμμικτων Κτιρίων και Κατοικιών prefabricated