ΕΚΕ

ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για την Αναγνώστου σημαίνει κουλτούρα που προωθεί το σεβασμό προς τους συνανθρώπους, τους συναδέλφους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του κοινωνικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος. Όλα τα παραπάνω διενεργούνται μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν το προϊόν-έργο, τον άνθρωπο, την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Η κοινωνική μας δράση παρουσιάζει εσωτερική και εξωτερική διάσταση.

proseklisi

Η εσωτερική διάσταση αφορά σε θέματα του ανθρώπινου δυναμικού μας, την υγεία και ασφάλεια, την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση φυσικών πόρων στην παραγωγή. Η εξωτερική διάσταση αφορά τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

symboli

Οι στόχοι και οι προσδοκίες της εταιρείας μας συνεχώς εξελίσσονται προς όφελος των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας. Προσπαθούμε να αποτελούμε έναν σωστό εταιρικό πολίτη, ενσωματώνοντας κοινωνικές αντιλήψεις σε λειτουργία και στρατηγική. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας και θεωρούμε τις επιδοτήσεις για τέτοιου είδους σκοπούς ως επένδυση και όχι ως κόστος.

 

ergatikodin